© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

REGULAMIN

XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2018

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2018, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 4 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

3. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.

4. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

5. Autorzy bądź wydawnictwa muszą dołączyć do książek kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego lub niepełnoletniego klienta KDK

– załącznik 1 i załącznik 2 do regulaminu.

6. Jury Konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 5000 zł (kwoty brutto), II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 kwietnia 2019 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.

8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 kwietnia 2019 r.

9. W ramach Festiwalu organizowane będzie otwarte spotkanie laureatów XV OKL z prezentacją wierszy z nagrodzonych książek, w dniu 14 kwietnia 2019. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

10. Uczestnicy konkursu zgadzają się na wykorzystanie wierszy z debiutanckich tomików w materiałach promocyjnych festiwalu Złoty Środek Poezji 2019.

11. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.

12. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 11. regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez Organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.

13. Nadesłanie książek debiutanckich na adres Organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.

14. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzygnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu – nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.

15.Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 16. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

17. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl.

18. Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „XIII OKL Złoty Środek Poezji”.

XIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza

im. Pawła Bartłomieja Greca

w ramach XV Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2019

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16 i polega na przygotowaniu jednego wiersza, który nie był wcześniej publikowany ani nagrodzony w innych konkursach.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza:

W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora

ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA

7. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji XIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza  im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2019

 

WIERSZE ZAŁĄCZONE JAKO PLIK PDF LUB WKLEJANE W TREŚĆ MAILA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW REGULAMINU!

 

Wiersze prosimy wysyłać na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2019 r.  

 

Zgłoszony wiersz musi być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

 

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody. 

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ARTURA FRYZA NA NAJLEPSZY POETYCKI DEBIUT KSIAŻKOWY ROKU 2018 

Drodzy Autorzy i Wydawcy,

Z małym opóźnieniem publikujemy listę książek nadesłanych na tegoroczny konkurs.

W tym roku wpłynęły do nas 43. książki, jedną musieliśmy zdyskwalifikować (nie spełniała wymogów regulaminu konkursowego).

Po raz trzeci książki oceniać będzie jury w składzie: Piotr Śliwiński, Adam Wiedemann i Jakub Kornhauser.

LISTA NADESŁANYCH KSIĄŻEK (kolejność przypadkowa)

 

1. KATARZYNA KONIEWSKA - „INTRO”, Wyd. Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych, Gliwice 2017

2. MACIEJ PAJĄK – „NOC TAKA NIEBIESKA”, Wyd. Sowello, Rzeszów 2018

3. JOANNA BĄK – „NIEBIESKA RÓŻA”, Wyd. Sowello, Rzeszów 2018

4. DANUTA CHYŁA –„GDY NASTAJE CISZA”, Warszawa 2018

5. MALWINA BANACH – „300 DNI BEZ PSYCHIATRY”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2018

6. MAREK STACHOWIAK – „TATA JEST OD TEGO”, Poznań-Gorzów 2018

7. MALWINA MOTYKA – "21 GRAMÓW RYMÓW BEZ SERCA”, 2018

8. DAGMARA KACPEROWSKA – „MARTWY SEZON”, Wyd. Font, Poznań 2018

9. KAROL WOJTECZEK – „PRÓCHNO”, Grupa poetycka IWA, 2018

10. ANITA KATARZYNA WIŚNIEWSKA – „ODDAWANIE ZIMNA”, Stowarzyszenie Salon Literacki, Warszawa 2018

11. EWELINA KUŚKA – „DANUTA GONI TĘCZĘ”, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Radomsko 2018

12. WIOLETTA KINAL – „JESTEŚ” , 2018

13. MAREK SZEWCZYK – „LEKCJE MATEMATYKI”, Wyd. Poligraf 2018

14. ADAM MICHALAK – „LAMPOWY LUDZIK”, Bydgoszcz 2018

15. ELŻBIETA LEŚNIAK – „BILET ŻYCIA”, Wyd. Signo, Kraków 2018

16. ANNA FIJAŁKOWSKA – "LALKA BELLMERA”, WBPICAK, Poznań 2018

17. KLAUDIA WIERCIGROCH-WOŹNIAK – „PARAGON”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2018

18. JUSTYNA KULIKOWSKA – „HEJT I INNE BANGERY”, Korporacja Ha!art, Kraków 2018

19. RENATA IWANIEC – „CZASEM WIESZAM SIĘ Z PRANIEM”, Fundacja Duży Format, Warszawa 2018

20. GRZEGORZ MARCINKOWSKI – „ZNANY MOTYW OGLĄDANIA WIELOKROTNIE OGLĄDANYCH ZDJĘĆ” – Fundacja Duży Format, Warszawa 2018

21. MACIEJ BOBULA – „WSIE, ANIMALIA, MISCELLANEA”, Fundacja Duży Format, Warszawa 2018

22. BARTEK ZDUNEK – „LATO W PARKU” – Fundacja Duży Format, Warszawa 2018

23. PRZEMYSŁAW PILARSKI – „CZĘSTO CHOWAM SIĘ W TWEJ DŁONI” – Częstochowa 2018

24. ŁUKASZ KAZIMIERCZAK/ ŁUCJA KUTTIG – „KOKOSTY” - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2018

25. MARIUSZ SZCZEPANIAK – „TRZEBA TULIĆ ŻYCIE DO SIEBIE” – Wyd. Sowello, Rzeszów 2018

26. SIKSA – „NATALIA IST SEX. ALEX IST FREIHEIT”, Korporacja Ha!art, Kraków 2018

27. RAFAŁ KASPRZYK – “INTERAKCJE (CZYLI ŻYCIE OPARTE NA WĘGLU)” – Wyd. Czarny Las 2018

28. NIE CZESŁAW, ALE MIŁOSZ – „BRUDNE SŁOWA”, Wrocław 2018

29. SŁAWOMIR HORNIK – „SZWY”, Stowarzyszenie Literackie im. K.K.Baczyńskiego, Łódź 2018

30. ARKADIUSZ AULICH – „DOM CZYSTYCH MYŚLI” , Wyd. Miniatura, Kraków 2018

31. KRZYSZTOF PŁAWECKI – „NIEKRÓLEWSKA WYPRAWA”, 2018

32. ROBERT JÓŹWIK – „OBIECUJĘ CI NIEWIDZIALNOŚĆ”, Wyd. Mamiko, Nowa Ruda 2018

33. FRANCISZEK OLEJNICZAK – „PODGŁOSY”, Wyd. Mamiko, Nowa Ruda 2018

34. PAWEŁ MAJCHERCZYK – „PONIEWAŻ”, Wyd. Mamiko, Nowa Ruda 2018

35. ANNA BIEGAŃSKA – „KOMU CZŁOWIEK”, Wyd. PRE-TEKST 2018

36. JAN ROJEWSKI – „IKONOKLAZM”, Wyd. Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2018

37. MICHAŁ DOMAGALSKI – „POZA SEZONEM”, Wyd. Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2018

38. KATARZYNA HOWARD – „MOJA DUSZA TO MOJA POEZJA”, Żory 2018

39. MATEUSZ POŁUSZAŃCZYK – „FRAZY KSIĘŻYCA”, 2018

41. LAURA CHUCHLA – „SPOWIADAM SIĘ”, Wyd. Media Zet, Piła 2018

42. MONIKA PARDA – „PRZEBUDZENIE”, Wyd. Media Zet, Piła 2018

Drodzy Poeci,Szanowni Wydawcy

i wszystko jasne!

 

Oto wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Artura Fryza, na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2018.

 

Po zapoznaniu się z 42. nadesłanymi do konkursu książkami, jury w składzie:

 

Piotr Śliwiński

Adam Wiedemann

Jakub Kornhauser

 

postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

1 miejsce:

Maciej Bobula za tom "wsie, animalia, miscellanea", Fundacja Duży Format, Warszawa 2018

Nagroda w wysokości 5000 zł

 

2 miejsce:

Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig za tom "Kokosty", Dom Literatury w Łodzi/ Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2018

Nagroda w wysokości 3000 zł

 

3 miejsce:

Robert Jóźwik za tom "Obiecuję ci niewidzialność", Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2018

Nagroda w wysokości 2000 zł

 

Wyróżnienia:

Malwina Banach za tom "300 dni bez psychiatry", Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2018

Jan Rojewski, "Ikonoklazm", Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2018

Nagrody w wysokości po 1000 zł

Kochani, oto alfabetyczna lista, a zarazem kolejność prezentacji wierszy w XIII Ogólnopolskim konkursie Jednego Wiersza im. P.B.Greca.

Jeśli nie ma Was na poniższej liście, to znaczy, że albo nie zgłosiliście się do konkursu, albo nie spełniliście wymogów regulaminu - byliśmy w tym roku pod tym względem bezwzględni;-) Ale byliśmy też uprzejmi, bo każdego kto nie zapoznał się z regulaminem informowaliśmy o tym w mailu ;-)

 

14 kwietnia po raz kolejny oceniać Was będzie w Kutnie jury w składzie: Adam Wiedemann, Grażyna Baranowska i Marek Czuku. Startujemy o godz 11.00, rejestracja uczestników od godz 9.00.

 

Wszystkie pozostałe informacje niezbędne Wam do tego, żeby do nas trafić w odpowiedni dzień i o odpowiedniej porze znajdziecie w regulaminie konkursu na stronie zlotysrodekpoezji.pl, w zakładce SĄ KONKURSY, do której nieustająco zachęcamy zaglądać:)

 

Powodzenie i do zobaczenia na miejscu!

 

PS. Z góry przepraszamy za literówki - jeśli takowe znalazły się w Waszych nazwiskach (a zawsze jakaś się trafi:) i uprzejmie prosimy nie krzyczeć o tym wszem i wobec ale poinformować nas o błędzie, który my niezwłocznie poprawimy i za który również przeprosimy;-)

1 Adamik Dorian

2 Andrysiak Anna

3 Bajek Anna

4 Baryła Mariusz

5 Biernacki Filip

6 Bogusławska Laura

7 Brewiński Kamil

8 Buchalska Anna

9 Buchwald Kamil

10 Ceranowski Jerzy

11 Czerniawski Mateusz

12 Damińska Marta

13 Diaków Renata

14 Dybżyńska Katarzyna

15 Dźwinacka Julia

16 Dźwinacka Katarzyna

17 Gajewska Barbara

18 Gardysz Julia

19 Gawrjołek Eliza

20 Głoczkowski Adam

21 Gortat Alex

22 Graczyk Karolina

23 Hensold Roland

24 Izdebska Justyna

25 Jankowska Jadwiga Mariola

26 Jarosz Kinga

27 Jarosz Mateusz

28 Kamiński Łukasz

29 Kapturkiewicz Damian

30 Katafoni Jolanta

31 Kij-Skarżewska Karolina

32 Konieczny Waldemar

33 Korbus G. Kleopatra

34 Kosenda Patryk

35 Kotkiewicz Marek

36 Kozłowski Marek

37 Krupa Agnieszka

38 Kruszczyńska Klaudia

39 Krzyżaniak Aleksandra

40 Książczak Aleksander

41 Kulik Irena Teresa

42 Kunce Jerzy

43 Kwiatkowska Paulina

44 Lehner Sylwia

45 Lewicka Klucznik-Dominika

46 Lipińska Magdalena

47 Mańkowska Monika

48 Marcinkowska Justyna

49 Marcińska Sylwia

50 Matwiejczuk Katarzyna

51 Mazelon Tomasz

52 Michalska Jolana

53 Michna Jolanta

54 Molicka Anna

55 Mroczko Urszula

56 Mularska Kucharek Monika

57 Nawrocka Anna

58 Nowak Damian Dawid

59 Okonowicz Hubert

60 Orpik Klaudia

61 Pacześ Emilia

62 Pankowska Martyna

63 Piaseczny Olga

64 Piekarski Tomasz

65 Polit Michał

66 Posiewko Irena

67 Płusa Kacper

68 Radomski Bartosz

69 Czyżewski Remigiusz

70 Rydel Stefan

71 Skwarczyński Jakub

72 Sobczyk Anna

73 Sobolewski Leszek Marian

74 Sochoń Kamil

75 Sowa Adrian

76 Stachowiak Marek

77 Stefańska Aleksandra

78 Stępniak Marta

79 Symołon Agnieszka

80 Szczygieł Przemysław

81 Szewczyk Marek

82 Świącik Dawid

83 Walusiak Magdalena

84 Werkowicz Katarzyna

85 Wesołowska Agata

86 Więcławek Anna

87 Wiśniewska Elżbieta

88 Wiśniewski Tomasz

89 Wojtycka Lidia

90 Wojtylak Paulina

91 Wróbel Mateusz

92 Wydra Zuzanna

93 Wójcik Mariusz

94 Wójt Filip

95 Węcławski Dariusz

96 Zaniewska Ilona

97 Zawadzki Andrzej

98 Załuga Agnieszka

99 Zdrzynicki Piotr

100 Ziaja Henryka